Escuderia Kuruma Racing

Serà d’aplicació el Reglament Tècnic vigent del Campeonato de España de karting.
El present Reglament Tècnic Específic KZ junt amb el Reglament Tècnic Nacional dels Campeonatos, Copas Trofeos y
Challenges de España de Karting, serà aplicable al Campionat de Catalunya KZ i per totes les proves territorials de la
categoria.
En cas de dubte o interpretació, prevaldrà la normativa del Reglament Tècnic CIK i els seus annexes publicats. A més,
qualsevol modificació o qualsevol muntatge que tingui per conseqüència alterar un valor reglamentari o impedir el seu
control, es presumeix com a fraudulent i està per tant prohibit.
11.1) MOTOR
Grup propulsor: el motor y la caixa de canvis ha de ser un sol conjunt, de 2 temps homologat CIK. Càrters del
motor dividits solament en dues parts (vertical o horitzontal).
11.1.1 Característiques Tècniques

 • Monocilíndric.
 • Admissió per làmines. Caixa de làmines (dimensions i dibuixos) d’acord a la Fitxa d’Homologació.
 • Carcassa de la caixa de làmines: lliure.
 • Refrigerat per aigua exclusivament d’un sol circuit.
 • Bomba d’aigua i suport, (dimensió i dibuix), descrit a la fitxa d’homologació, emplaçament lliure.
 • No es consideren modificacions externes del motor les següents:
  o Modificació del color de las peces.
  o Retall dels conductes per la refrigeració i modificació de les seves fixacions (inclosos, però no limitat a la
  fixació del carburador, de l’encesa, de l’escapament, de l’embragatge o del propi motor, sempre que no es
  modifiqui la posició homologada).

11.1.2 Cilindre i càrter de cigonyal

 • Cilindrada màxima: 125 c.c.
 • Revestiment del cilindre lliure.
 • Angle d’escapament: 199° màxim, sense tenir en compte el valor indicat a la Fitxa d’Homologació.
 • Es prohibeix afegir qualsevol tipus de peça en els conductes de cilindre i càrter de cigonyal, llevat que aquesta peça
  figuri a la Fitxa d’Homologació del motor.
  11.1.3 Culata i cambra de combustió
 • Volum de la cambra de combustió: Mínim 11 cc, mesurat d’acord al mètode descrit a l’Article 3 del Reglamento
  Técnico de Karting.
 • Està prohibit qualsevol dispositiu o artifici que pugui modificar el volum de la cambra de combustió reglamentat,
  permetent disminuir directa o indirectament aquest volum.
 • El cos de la bugia (no inclosos els elèctrodes) que penetra en la culata no ha de superar la part més sortint de la
  pròpia cambra de combustió.
 • El conducte d’admissió (assemblatge mecànic entre el silenciós d’aspiració homologat i la caixa de làmines) ha
  d’estar format pel silenciós d’aspiració, pel carburador i per la tapa de la caixa de làmines, així com per un
  adaptador, espaiador i/o juntes eventuals.
 • Qualsevol peça o element que no estigui reflectit a la fitxa d’homologació, està prohibit.
 • No s’autoritza cap peça suplementària.
 • L’adaptador (espaiador) ha de tenir una secció transversal cilindro-cònica, estar fixat mecànicament per mitjà d’eines
  i no ha de presentar connexions que se superposin o peces que se solapin.
 • D’igual forma, està prohibida qualsevol connexió que derivi en un volum suplementari (incloent a tota ranura, tot
  espai buit o altres) al nivell del conducte d’admissió.
 • Bugia: La marca és lliure. El cos de bugia (elèctrode no inclòs), apretat a la culata, no ha d’estendre’s sobre el volum
  pertanyent a la cambra de combustió. Dimensions – longitud: 18,5 mm; rosca: 14×1.25.
 • Bugia: la bugia d’encesa ha de ser de producció en massa i romandre estrictament d’origen. El casquet de la bugia i
  l’aïllant de l’elèctrode (elèctrodes no inclosos) apretats sobre la culata, no han de sobrepassar la part superior de la
  cambra de combustió (veure Annex nº 7 CIK).
  11.1.4 Carburador
 • Marca i model: Dell’Orto VHSH 30 CS conforme al Dibuix Tècnic nº 2.5 de la CIK-FIA.
 • El carburador haurà d’estar fet en alumini, d’estricta sèrie, amb difusor “vénturi” d’un diàmetre de 30 mm màxim
  +/- 0,062 mm; verificat amb un joc de galga de 30 mm d’ampla.
 • El carburador ha de romandre estrictament de sèrie: els únics reglatges permesos són els associats a la guillotina,
  l’agulla de la vàlvula de guillotina, els flotadors, la cubeta, l’eix de l’agulla (spray), els xiclés i els kits d’agulles,
  subjectes a que totes les peces intercanviables siguin d’origen Dell’Orto. El filtre de gasolina i placa incorporats
  (peça nº 28 del dibuix tècnic nº 2.5 de la CIK-FIA) es poden eliminar, però si es mantenen ha de ser originals.
 • Tot sistema de turbo o sobrealimentació està prohibit.
 • Està prohibit qualsevol procés de polit o tractament superficial del carburador.
 • Es permet l’ús d’una vàlvula pel pas de combustible, abans del carburador, per ajustar el cabal.
  11.1.5 Silenciós d’admissió
  Silenciós d’admissió: homologat CIK.
  11.1.6 Escapament
  Escapament: amb homologació vigent per la CIK-FIA (veure complement a la Fitxa d’Homologació) i de planxa metàl·lica
  d’acer magnètic amb un espessor mínim de 0,75 mm.
  11.1.7 Sistema d’Encesa
 • Encesa: homologada CIK. Prohibits els sistemes d’avançament variable. Tot sistema de tall d’encesa està prohibit.
 • Es permet afegir una massa al rotor. Serà fixada per, al menys, dos cargols sense cap modificació sobre el rotor
  homologat.
  11.1.8 Caixa de canvis
 • Caixa de canvis: homologada CIK (incloent l’acoblament primari).
 • Mínim 3 i màxim 6 velocitats; els decimals dels graus a la fitxa d’homologació han de ser donats en dècimes de
  graus i no en minuts. Per a la homologació de la caixa de canvis, el fabricant, el model i el tipus hauran d’aparèixer a
  la fitxa d’homologació.
 • Comandament de la caixa de canvis: manual i únicament mecànica, tot sistema d’assistència està prohibit (hidràulic,
  neumàtic, elèctric o altres).
  11.2) XASSÍS
  Xassís Homologats CIK o R.F.E. de A.
  11.2.1 Fitxes d’homologació
  Seran vàlids tots els xassís homologats en el període actual i en el període anterior.
  11.2.2 Dipòsit
  La capacitat mínima del dipòsit serà de 8 litres.
  11.3) PNEUMÀTICS
  Pneumàtics: de 5’’ homologats CIK.
  11.4) PESOS
  Mínim en ordre de marxa: 175 kg.
  11.5) ADQUISICIÓ DE DADES I TELEMETRIA
 • Està autoritzat tot sistema d’adquisició de dades, d’acord amb l’Art. 2.24 de les prescripcions generals.
 • La Telemetria està prohibida.
 • Tot sistema de comunicació per ràdio entre pilots en pista i qualsevol entitat està prohibida.
  11.6) MATERIAL UTILITZABLE
  Durant la Prova:
  Per cada prova i pilot inscrit, els concursants podran utilitzar, dins de la normativa vigent, com a màxim el següent material:
 • Xassís: 1 (**)
 • Motors: 2
 • Jocs pneumàtics slick: 1 (*) jocs (2 pneumàtics davanters i 2 pneumàtics posteriors).
 • Jocs pneumàtics pluja: 2 jocs (4 pneumàtics davanters i 4 pneumàtics posteriors)
  () Els jocs de pneumàtics slick permesos seran de lliure utilització i a discreció del participant, sempre dins de les normes dels parcs de servei. (*) En el cas d’un incident constatat durant la prova i davant una impossibilitat manifesta de reparació del xassís verificat,
  serà possible sol·licitar la substitució del xassís als Comissaris Tècnics.
  El concursant podrà sol·licitar la substitució del xassís, exclusivament una per pilot i per prova, sempre per un de la mateixa
  marca, model i especificacions tècniques que el verificat inicialment, prèvia petició escrita als Comissaris Tècnics, els quals
  procediran a una revisió tècnica del mateix i determinaran si procedeix la seva substitució.