Escuderia Kuruma Racing

10.1. GENERALITATS
10.1.1. Llevat de les particularitats expressament contemplades en el present reglament, els karts estaran conformes amb la
reglamentació tècnica de la FCA i CIK/FIA.
10.1.2. L’incompliment del present reglament comportarà, com a norma general, la desqualificació del competidor/pilot de
l’activitat esportiva corresponent (entrenaments, mànegues classificatòries o curses finals), podent arribar a desqualificació
de la prova i fins i tot a la no participació en la següent prova del Campionat en la que desitgi participar i en cas de
reincidència, es traslladarà expedient al Comitè de Competició i Disciplina d’acord amb les següents Categories per
enguany:
MINI (ALEVÍ-CADET)
JUNIOR
SÈNIOR
KZ
DD-2
CHALLENGES
10.1.4. Es verificarà d’ofici al competidors que decideixin els Comissaris Esportius de cada categoria, segons la seva posició
aconseguida en l’activitat esportiva (Entrenaments, Mànegues, Repesques, Finals)
10.1.5. Els competidors es proveiran de les corresponents Fitxes d’Homologació de tots els components del seu vehicle
subjectes a homologació, que seran exigides en les verificacions i contrastades per FCA. La no presentació de la Fitxa
d’Homologació podrà comportar l’exclusió.
10.2. PNEUMÀTICS
10.2.1. Per la present temporada la marca de pneumàtics a utilitzar serà la determinada en l’art. 10.2.2. Així mateix les
referències/característiques dels pneumàtics a utilitzar durant totes les proves del Campionat de Catalunya de Karting, està
definit en el quadre descrit a continuació (aquest quadre podrà ser modificat per Circular/Annex publicat per la FCA).
10.2.2. La marca, característiques, model i número de pneumàtics a utilitzar per cada prova són els que s’indiquen a
continuació. El PVP dels pneumàtics comprats al circuit també queda fixat a continuació.

10.2.3. En el seu cas, cada Challenge determinarà la marca, característiques, model i número de pneumàtics a utilitzar per a
cada prova.
10.2.4. En cas de punxada accidental d’un pneumàtic o de l’existència d’un pneumàtic defectuós (a criteri dels Comissaris
Tècnics), aquests Comissaris Tècnics podran autoritzar la substitució del pneumàtic afectat per un altre, amb el límit de 1
pneumàtic per prova. La comprovació d’aquests fets es realitzarà en el parc tancat de pneumàtics.
10.2.5. El Parc de pneumàtics i procediment de distribució de pneumàtics està regulat en el Reglament Esportiu del
Campionat de Catalunya de Kàrting.
10.2.6. Els règim d’utilització de pneumàtics i procediment està regulat en el Reglament Esportiu del Campionat de
Catalunya de Kàrting.