Escuderia Kuruma Racing

REGLAMENT CAMPIONAT DE CATALUNYA DE KARTS DE LLOGUER 2023

Art. 1.DEFINICIÓ

 1. La FCA convoca per enguany el Campionat de Catalunya de karts de lloguer que serà organitzat per l’Escuderia Kuruma Racing.
 2. Seran d’aplicació per ordre de prelació:
 1. Les Prescripcions Comunes als Campionats, Copes i Trofeus de Catalunya per enguany
 2. El Reglament Esportiu de karting excepte els articles descrits a continuació malgrat no conservin la mateixa numeració
 3. El present Reglament Esportiu i Tècnic
 4. El Reglament Particular de la prova

Qualsevol contradicció entre algun d’aquests documents es resoldrà aplicant el de més alta jerarquia.

El CEI serà d’aplicació amb caràcter prioritari en els aspectes generals de procediment, apel·lacions i reclamacions.

Art. 2. PROVES PUNTUABLES

Les proves puntuables seran les previstesal Calendari de la FCA per enguany

 • 17 de setembre: Pla de Sant Tirs.
 • 22 d’octubre: Osona
 • 19 de novembre: Mora d’Ebre.

Art. 3.ASPIRANTS

3.1 D’acord amb l’article 2 de les Prescripcions Comunes pels Campionats, Copes i Trofeus de Catalunya per enguany, seran aspirants els conductors/res (a partir d’ara pilots) amb llicència expedida per la FCA i d’acord amb les següents característiques:

 • Categoria A: Pilots fins a 14 anys complerts durant la temporada amb llicència Promo-kart Infantil o superior
 • Categoria B: Pilots a partir de 15 anys complerts durant la temporada amb llicència Promo-kart Juvenil o superior

Art.4. CATEGORIES

Categoria A: Pilots fins a 14 anys complerts durant la temporada, karts de 4 Temps

Categoria B: Pilots a partir de 15 anys complerts durant la temporada, karts de 4 Temps

Art. 5. INSCRIPCIONS

5.1 Hi haurà un màxim de 60 inscrits per cursa, seguint un ordre estricte d’inscripció.

5.2 Els participants hauran de tramitar la seva inscripció a la cursa mitjançant el butlletí d’inscripció a la mateixa (que hauran d’emplenar) i seguint el descrit al reglament particular de la prova.

5.3 El preu de la inscripció s’estableix en un màxim de 150€/cursa. Els drets d’inscripció seran els establerts i abonats segons el descrit en el reglament particular de la prova.

Art.6. NÚMEROS

L’assignació dels karts (número) es farà seguint l’ordre d’inscripció.

Art.7. ESPECIFICACIONS I LIMITACIONS TÈCNIQUES

7.1 PES:el pes delpilot amb l’equipamentde seguretat (casc, granota, botes, etc.)haurà d’estar en qualsevol moment de la prova per sobre del pes mínim establert per cada categoria en tots els canvis de kart que es facin.Cada pilot serà responsable del compliment d’aquesta norma. Per enguany s’estableixen els següents pesos mínims:

 1. a) Pilots Categoria A: 60 kg
 2. b) Pilots Categoria B: 75 kg

7.1.1 En cas de no arribar al pes mínim s’autoritza l’ús de llast que anirà subjectat al kart de tal manera que no pugui desprendre’s en cap moment. Les fixacions del llast al xassís seran mitjançant passadors de seguretat en R.

7.2 No podrà modificar-se ni alterar-se cap component del kart assignat sota pena de desqualificació de la prova i, si així ho creuen oportú els Comissaris Esportius, enviament al Comitè de Competició i Disciplina de la FCA.

Art.8. COMPOSICIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA

8.1COMPOSICIÓ DE LA PROVA: Cada prova estarà composada per tandes d’entrenaments lliures d’una durada de 10 minuts, sessions d’entrenaments oficials de 10 minuts de durada, 2 curses de 10 voltes i 1 cursa final de 8 voltes. Es disputaran segons el Programa Horari de la prova.

8.2 Després de cada sessió/tanda/entrenaments oficials/cursa els participants realitzaran un canvi de kart, agafant el següent kart en numeració. Hauran de canviar el llast que portin d’un a l’altre kart per tal de mantenir el pes mínim.

8.3 ENTRENAMENTS OFICIALS

8.3.1 Si hi ha més de 30 participants aquests es distribuiran en 2 sèries atenent al seu dorsal, els dorsals senars a la sèrie 1 i els dorsals parells a la sèrie 2.

8.3.2 Cada sèrie disputarà una sessió de 10 minuts de durada.

8.3.3 La Classificació dels Entrenaments Cronometrats s’establirà tenint en compte el millor temps de la sessió de cada pilot.

8.4 CURSES

8.4.1 Es disputaran 2 curses d’una durada de 10 voltes

8.4.2 Si hi ha més de 30 participants cada cursa es dividirà en 2 sèries atenent al seu dorsal, els dorsals senars a la sèrie 1 i els dorsals parells a la sèrie 2. Cada sèrie disputarà les 2 curses de forma separada.

8.4.3 La graella de la cursa 1 serà segons els temps dels entrenaments oficials. La graella de la cursa 2 serà segons la classificació de la cursa 1.

8.4.4 Tant la 1ª cursa com la 2ª de parells i senars atorgaran punts per la classificació del Campionat segons el descrit a l’article 9.2

8.5 CURSA FINAL

Es classificaran per aquesta cursa final la primera meitat dels millors classificats dels dorsals parells de la segona cursa i la primera meitat dels millors classificats dels dorsals imparells de la segona cursa.

Art. 9. EQUIPAMENT DE SEGURETAT DELS PILOTS

Els pilots hauran de dur l’equipament de seguretat següent: granota, guants, casc i botes permeses per karting. Aquest equipament haurà de dur-se durant tot el transcurs de la prova (entrenaments privats, lliures, entrenaments cronometrats, classificatòries i curses).

Art.10. PUNTUACIONS

10.1 Entrenaments oficials: Els 3 primers classificats globals segons el millor temps de volta dels entrenaments oficials, obtindran els següents punts:

1r: 6 punts 2n: 4 punts 3r: 2 punts

10.2 Curses:S’atorgaran punts a cada cursa segons el següent barem:

1r: 30 punts 2n: 28 punts 3r: 26 punts 4t: 24 punts 5è: 22 punts

6è:20 punts 7è: 18 punts 8è: 16 punts 9è: 14 punts 10è: 12 punts

11è: 10 punts 12è: 8 punts 13è: 6 punts 14è: 4 punts 15è: 2 punts

16è i posteriors: 1 punt

Art.11. PREMIS PER PROVA

S’entregaran trofeus als 3 primers classificats de la Cursa Final de cada categoria.

Art. 12. CLASSIFICACIÓ FINAL DEL CAMPIONAT

12.1Per a la classificació final del Campionat es tindran en compte tots els resultats de totes les proves. Es declararà Campió el pilot que sumi el major número de punts sumant els punts definits als articles 10.1 i 10.2.

12.2En cas d’empat es tindran en compte la qualitat de les posicions (quantitat de 1º, 2º,…). Serà d’aplicació el descrit a l’article 18.1 de les Prescripcions Comunes als Campionats, Copes i Trofeus de Catalunya vigents.