Escuderia Kuruma Racing

Aquest Reglament Tècnic Específic Cadet, conjuntament amb la resta d’articles del present Reglament Tècnic dels
Campionats, Copes, Trofeus i Challenges de Catalunya de Karting, en el que siguin aplicables, serà d’obligat compliment
per les proves del Campionat de Catalunya de la categoria Cadet.
Pel que fa al conjunt motor/carburador i elements perimetrals del motor es regirà pel Reglament tècnic vigent de la RFEDA.
(Art. 3.2.c Reglament Esportiu CCK)
7.1 Motor Autoritzat i Recanvis:
El motor especificat per la categoria serà de la marca Iame Waterswift 60 cc fabricat per IAME, i comercialitzat a Espanya
pels distribuïdors nomenats per la fàbrica, controlable mitjançant la llista de números de sèrie aportada pel
fabricant/distribuïdor.
Qualsevol modificació en el motor o en qualsevol de les peces que el composen, està prohibida, si no està explícitament
autoritzada pel present Reglament.
7.1.1 Motor i carburador a utilitzar. Sistema d’utilització.
El motor i carburador a utilitzar durant les proves del Campionat de Catalunya de Kàrting serà en règim de propietat.
El conjunt motor i carburador de cada competidor estaran degudament precintats. No es pot modificar, substituir ni
manipular cap peça o variar els paràmetres del conjunt motor i carburador. Única i exclusivament es pot variar la carburació.
L’absència, trencament o manipulació d’algun precinte durant el desenvolupament de la prova, així como les modificacions,
substitucions o manipulació de peces, així com la variació de paràmetres no permesos, comportarà les penalitzacions
previstes en els Reglaments aplicables.
El conjunt motor i carburador precintats s’utilitzaran durant els entrenaments oficials no qualificatius, els entrenaments
oficials qualificatius, les mànegues classificatòries en el seu cas, en els “warm-up” i les curses finals.
El competidor és responsable de portar la bancada oportuna per a instal·lar el motor al kart.
Cada participant tindrà dret a realitzar un canvi de motor per prova sempre que es pugui constatar un defecte tècnic, previ
informe dels Comissaris Tècnics i autorització dels Comissaris Esportius.
No seran admissibles reclamacions i/o apel·lacions fonamentades amb la irregularitat tècnica dels elements identificats en
aquest article d’acord a l’article 12.2.4 del Codi Esportiu Internacional.
7.2 Reglamentació tècnica.
El present Reglament Tècnic Específic CADET, juntament amb el Reglament tècnic general dels Campionats, Copes Trofeus
i Challenges de Catalunya de Kàrting, serà aplicable a el Campionat de Catalunya Cadet i per a totes les proves FCA de la
categoria.
En cas de dubte o interpretació, prevaldrà la normativa del Reglament tècnic CIK i els annexos publicats.
7.3) CLASSIFICACIÓ I DEFINICIÓ
7.3.1 Classificació: Article 1.1 del Reglament Tècnic de la CIK-FIA.
7.3.2 Definició: Article 1.2 del Reglament Tècnic de la CIK-FIA.
7.4) PRESCRIPCIONS GENERALS
7.4.1 General: Article 2.1 del Reglament Tècnic de la CIK-FIA.
7.5) KART I EQUIPAMENT DE SEGURETAT
7.5.1 Seguretat del Kart: Article 3.1 del Reglament Tècnic de la CIK-FIA.
7.5.2 Equip de Seguretat: Article 3.2 del Reglament de la CIK-FIA.
7.6 Xassís.
7.6.1 Fitxa d’homologació: Homologat exclusivament per la FCA, RFEdeA i/o CIK per categoria cadet (950mm). Seran
vàlids els xassís homologats per aquest any i els homologats anteriors.
7.6.2 Característiques Generals
7.6.2.1 Número de Tubs:
Tots els tubs seran de material magnètic.
El número de tubs principals del xassís serà de 6, considerant-se com tals als d’un diàmetre superior a 20 mm i/o 150 mm de
longitud, amb un màxim de 8 corbes en ells.
S’autoritza la incorporació d’una 9ª corba, exclusivament en el tub paral·lel longitudinal destinat a la subjecció del motor.
7.6.2.2 Dimensions del Tub: El diàmetre dels tubs principals del xassís ha de ser de 28 mm i de 2mm de gruix (+/- 0,1 mm)
sense considerar la pintura del mateix.

7.6.2.3 Distància entre eixos: 950 mm +-5 mm.
7.6.2.4 Barres estabilitzadores: Estan prohibides les denominades barres estabilitzadores consistents en tubs amovibles de
l’estructura del xassís homologat o qualsevol sistema de control de flexió del xassís.
7.6.2.5 Ample total màxim: màxim 1.200 mm.
7.6.2.6 Peces auxiliars: No estan autoritzades les aleacions composades de magnesi o altres metalls lleugers. Exemple:
Elèctron.
7.6.3 Eix davanter. Avançament i caiguda lliures, es podran muntar excèntriques per modificar la caiguda i l’avançament.
7.6.4 Eix posterior: De material magnètic de 30 mm. de diàmetre, taladrat, no massís i amb un gruix mínim de 4,9 mm i 5,2
mm màxim, excepte en els xaveters.
La longitud màxima serà de 1.060 mm.
Suport eix posterior: amb dos punts de suport/rodaments.
Ample màxim via posterior: 1.200 mm
No està autoritzat cap tipus de reforç, modificació o element addicional que tingui per objecte alterar el comportament de
l’eix posterior o modifiqui les seves característiques tècniques.
7.6.5 Paraxocs, davanter, posterior, laterals: Obligatoris davanter, posterior i lateral segons les exigències del punt 5 de
l’article 2 del present Reglament Tècnic.
7.6.6 Safata davantera: Obligatòria segons les exigències del punt 6 de l’article 2 del present Reglament Tècnic.
7.7 Carrosseria. Davantera, laterals, panel, frontal, posterior.
La carrosseria estarà formada per un carenat davanter i un panel frontal, dos pontons laterals i un carenat posterior.
La carrosseria haurà d’estar d’acord amb la present normativa (art. 2.7 i dibuixos tècnics nº 2-b i 2-c), havent de respectar en
tot moment l’objectiu de seguretat reflexat en aquest article i sense presentar talls o modificacions que alterin la seva
capacitat d’absorció.
Respectant els conceptes indicats, les mesures de la carrosseria estaran ajustades i adequades a les mesures dels xassís de la
categoria.
Com a referència es poden utilitzar els conceptes marcats en els dibuixos tècnics 2-b i 2-e, sense tenir en consideració les
mesures expressades (solament aplicables a categories CIK o similars).
La protecció posterior no podrà superar en ningun moment l’amplada màxima posterior establerta en aquesta categoria
(1.200 mm per Aleví) i haurà d’estar fabricada amb material plàstic.
No serà necessari que estigui homologada CIK-FIA.
7.8 Frens: Sistema mecànic o hidràulic, que actuï exclusivament sobre les rodes posteriors. Segons Fitxa d’Homologació del
xassís.
El material del disc ha ser magnètic o ferro fos, massís.
El control del fre (unió entre el pedal i la pinça o bomba) ha de ser doblat. Si s’utilitza un cable, haurà de tenir un diàmetre
mínim de 1.8mm i estar bloquejat mitjançant un escanyacables de tipus volandera.
Els frens hidràulics han d’utilitzar canalitzacions de líquid de frens de tipus blindat metàl·lic.
7.9 Seient: Ha de seguir les exigències del punt 13 de l’article 2 del present Reglament Tècnic, amb un número de suports
limitat a 4 punts en el xassís i 2 punts de reforç/suport.
7.10 Dipòsit carburant: La seva capacitat mínima ha de ser de 3 litres, ha de ser extraïble i ha de permetre complir amb
l’article 2.23 del present Reglament Tècnic.
7.11) MOTORS
7.11.1 General
Categoria Cadet: IAME WATERSWIFT 60cc (60cc- Embragatge centrífug en sec refrigerat per aigua).
Qualsevol modificació o addició al motor i en els seus accessoris, si no és expressament autoritzada, està prohibida. Es
considera com modificacions qualsevol acció que modifiqui l’aspecte i dimensions inicials d’una part original. Qualsevol
modificació i / o instal·lació tenint com a conseqüència l’alteració d’una dimensió i / o sobre la seva possibilitat de control
estan estrictament prohibides. El concursant és responsable de la conformitat del seu equipament.
Els comissaris tècnics tenen el dret de dur a terme controls tècnics en els components, fins al punt de poder-los deixar
inservibles. Seguint un control que comporti que la peça sigui inservible, en aquest cas, serà reemborsat només si es troba en
el seu estat original. En el cas de les parts decretades inservibles com a resultat de les inspeccions tècniques siguin
dictaminades com no originals, no serà reemborsables.
En cas de controvèrsia durant els controls tècnics, els comissaris poden decretar que la peça en qüestió sigui precintada i
enviada a IAME S.p.A. per a una inspecció tècnica acurada a la fàbrica, amb la presència dels representants del concursant i
l’autoritat esportiva de la FCA.
Els controls tècnics poden ser duts a terme en els motors, en condicions de carrera, en qualsevol moment de l’esdeveniment.
7.11.2 Les fitxes d’homologació dels motors són les següents:

 • Motor IAME X-30 Waterswift 60cc TAG
 • Carburador Tillotson HW-31A

7.11.3 Només el motor IAME WATERSWIFT 60cc TAG, original i estrictament d’acord amb la fitxa de fabricant (aspectes
tècnics, mesures, pesos, diagrames amb les toleràncies prescrites pel fabricant) és admès. Les imatges a la fitxa
d’homologació són vàlides per identificar el motor i els seus components.
7.11.4 Els motors hauran de ser proveïts amb el seu número de sèrie original.
No es pot modificar, millorar, polir, afegir o treure material de cap part del motor. Cada motor, interna o externament, ha
d’estar degudament equipat amb les seves peces originals en la posició i funcionament d’acord amb les especificacions
tècniques originals.
7.11.5 IMPORTANT: Les toleràncies indicades en fitxa d’homologació són necessàries per comprendre tot el mecanitzat,
muntatge i correcta instal·lació. No obstant això, no es permet cap intervenció en el motor, fins i tot si les dimensions
característiques després de la seva intervenció segueixen formant part de les toleràncies prescrites.
7.11.6 Qualsevol afinació està prohibida: els valors mínim i màxim de les cotes del motor, així com el volum de la cambra de
combustió han de ser mesurats d’acord amb el Reglament Tècnic CIK.
7.11.7 Diagrames i taula de volums

Fitxa d’homologació IAME X30 Waterswift 60cc TaG lectura angular inserint una galga de 0.2mm x 5 mm
7.11.8 Culata
7.11.8.1 La culata ha de ser estrictament original. Només es permet la reparació de la rosca per mitjà d’un helicoil M14 x
1,25 de la mateixa longitud que la rosca original. El cos de la bugia s’estreny sobre el pla de la culata i no ha de sobresortir
de la part superior de la cúpula de la cambra de combustió.
7.11.8.2 El Squish (la distància entre el pistó i la culata) ha de ser de 0,75 mm mínim en tots els punts. El gruix de el filferro
d’estany (50% mínim d’estany) que s’utilitza per al mesurament de el Squish ha de tenir un diàmetre de 1,5 mm. Els
mesuraments s’han de prendre amb el motor en condicions de carrera i a temperatura ambient. La galga original de
IAME.10215 és la referència per mesurar el perfil de la culata i la cambra de combustió. La forma de calibre ha de coincidir
amb el perfil de la cúpula, l’àrea de desplaçament de la mescla i el pla de la junta.
7.11.9 Cilindre
Només el cilindre original pot ser utilitzat. El polit, sorrejat, la retallada o els ajustos no estan permesos. Només es permet el
rectificat. En cas de dubte, la forma i l’altura dels transfers han de ser comparats amb el cilindre de el motor de la mostra. El
tractament tèrmic o tractament de la superfície està prohibit. L’ajust es permet només per mitjà de la substitució de la junta
del cilindre.
Només es permeten una única junta original de 0.40mm +/- 0.05
No ‘admeten juntes de culata.
La galga original de IAME. ATT-005 és la referència per mesurar la distància de el límit superior del cilindre amb les
llumeneres d’admissió i escapament.
La galga original de IAME. ATT-018 és la referència per dur a terme la verificació visual de totes les llumeneres de
transferència.
La galga ATT.043 / 1 és la referència per al control de l’angle d’admissió al cilindre No es
permet el descamisat del motor.
7.11.10 Carter, cigonyal, biela i monyeca
Només es permet la utilització de la gàbia de cap de biela IAME B-10431, les volanderes de biela IAME E-38.436 i la gàbia
de peu de biela IAME A-60440, totes elles estrictament originals i sense cap modificació
7.11.11 Rodaments i retens
Solament els rodaments de boles del cigonyal estrictament originals (6204, C4) (IAME: 10400-D) són admesos. Els
rodaments de boles amb contacte oblic estan prohibits. Només els rodaments amb boles i pistes d’acer són autoritzats (els de
ceràmica estan prohibits). Tots els rodaments en què no sigui visible el número de referència, com es descriu en aquest
apartat, estan prohibits. Els retens dels rodaments del cigonyal hauran de ser els originals.
7.11.12 Pistó, segment i buló
Estrictament original, prohibida qualsevol modificació realitzada en el pistó, d’acord amb la fitxa tècnica. La galga
original de IAME. ATT-020 és la referència per comprovar la forma del cap del pistó.
7.11.13 Admissió

El conjunt format per la tovera d’admissió / goma del filtre amb escuma / cos del silenciós d’admissió deu ser instal·lat en la
seva posició original, conservant totes les seves característiques, mesura i funcions originals en tot moment i no està permès,
per tant, cap tall , doblegat, trepat o qualsevol forma d’instal·lació que les alteri. L’únic filtre d’aire autoritzat és l’original
IAME, model MINI SWIFT, amb l’homologació CSAI 01 / SA / 14 però amb l’obligació de muntar la goma filtre amb
escuma, referència IAME 10751-A
7.11.14 Carburador
Només el carburador Tillotson HW-31A (Venturi màx. Diam. 17,15 mm) que es subministra juntament amb el motor en la
seva configuració original (la mateixa marca, el mateix model, mateixa referència) serà admès.
Només els accessoris subministrats juntament amb el carburador original estan permesos.
El posicionament del carburador (és a dir, amb la bomba a la part superior o en la posició inferior) és lliure.
El gruix de la junta de carburador ha de ser: 1,0 mm +/- 0,3 mm.
La goma del filtre amb escuma que connecta el filtre d’aire amb l’entrada del carburador és obligatòria i ha de ser instal·lada i
en compliment de la fitxa d’homologació, com consta en la fitxa com a alternativa, encara que el seu ús és obligatori.
Qualsevol sistema d’injecció i / o polvorització està prohibit.
En cas de dubte el carburador ha de ser comparat amb el carburador mostra.
7.11.15 Embragatge
L’embragatge centrífug d’acoblar a un màxim de 4.500 RPM movent el kart amb pilot a bord, i en condicions de carrera.
L’embragatge ha d’estar completament acoblat a un màxim de 6.500 RPM en qualsevol condició.
Aquesta mesura es pot comprovar eventualment amb els instruments adequats. Cada pilot serà responsable de l’estat de
desgast i neteja de les peces de l’embragatge i fricció de la mateixa, ja que el correcte funcionament de l’embragatge podria
ser revisat en qualsevol moment de l’esdeveniment, i fins i tot després de cada fase.
L’ús de la junta tòrica ref. A-60565 del conjunt d’embragatge és obligatòria
La galga original de IAME. ATT-043 és la referència per comprovar la campana d’embragatge. L’eina no haurà d’entrar dins
de la campana de l’embragatge en posició perpendicular respecte a l’eix de la campana d’embragatge.
L’embragatge ha de ser d’acord amb el que disposa la fitxa d’homologació.
7.11.16 Encesa
7.11.16.1 Només encesos originals (ref. IAME A-61951) són permesos, sense cap modificació. Els verificadors tècnics, arran
d’una decisió dels Comissaris Esportius tenen dret a demanar la substitució de tot el sistema d’encesa o parcialment en
qualsevol moment abans de començar la cursa.
7.11.16.2 No es permet separar la tapa de l’encesa per tal de refrigerar l’encesa.
7.11.16.3 Només la bobina original es permet, (IAME A-61.955).
Estan prohibides les modificacions relatives a la fixació de l’estator, la forma i el gruix de la xaveta del rotor, les ranures del
rotor, el cigonyal i els cargols de fixació. La bateria deu ser fixada a el xassís i sempre connectada a sistema d’encesa.
7.11.17 Bugia
7.11.17.1 Només les següents bugies NGK, estrictament originals i sense cap modificació estan permeses: BR10EG
7.11.17.2 La bugia ha d’estar instal·lada amb el seu volandera original.
7.11.17.3 La part que recobreix l’elèctrode central no ha de sobrepassar el cos de la bugia i la longitud de el cos de bugia en
si serà d’un màxim de 18,5 mm.
7.11.17.4 Pipa de bugia original, lliurada amb el motor, (referència IAME 10544).
7.12 Escapament
Només el silenciador i el col·lector original que es subministren amb el motor estan permesos i s’han de mantenir
estrictament originals i en compliment amb la fitxa d’homologació, per tant, cap modificació en l’estructura o en les
dimensions està permesa. S’utilitzarà el col·lector previst a la Fitxa d’Homologació amb un diàmetre màxim de 28,5 mm.
El conjunt format pel col·lector d’escapament, la junta d’escapament i el conducte de la fuita ha de ser totalment
estanc, sense presentar fugues o perdudes (junta en bon estat, femelles bé atapeïdes, etc) L’ús de sondes
de temperatura està prohibit
7.13 Refrigeració
El sistema de refrigeració ha d’estar en la seva configuració original. Només es podrà utilitzar conformes a la fitxa
d’homologació:
-Un radiador original IAME (p.n. T-8601).
-Una sola bomba d’aigua, només és autoritzada la d’alumini original, sense cap modificació possible.
-Una sola politja de bomba d’aigua, només és autoritzada la d’alumini original, sense cap modificació possible El nombre de
suports de suport del radiador no està limitat. Només termòstats originals simples o By Pass IAME es permeten i el seu ús és
opcional.
Es permet el buidatge del termòstat d’origen reflectit en la fitxa d’homologació.
Només es permet l’aigua sense altres additius per a la refrigeració. Les tapes de radiadors ja siguin adhesives o mecàniques
estan permeses, però no han de ser extraïbles quan el kart està en moviment. Els tubs d’aigua deuen ser originals com els
entregats amb el motor.

Les corretges entre la bomba d’aigua i l’eix posterior són lliures, però han d’estar instal·lades correctament en les politges
originals IAME.
7.14 Arrencada
El motor està proveït d’un motor d’arrencada elèctric equipat. El sistema original d’arrencada ha d’estar instal·lat amb tots els
seus components i ben connectat. Altres opcions reflectides a la fitxa d’homologació són igualment vàlides. L’ús d’un
arrencador extern és autoritzat només en el cas que un problema mecànic o elèctric impedeixi l’operació d’arrencada del
motor.
Bateria: Del tipus sec. No podrà tenir altra funció que la d’alimentació de l’arrencada.
7.15 Transmissió – pinyó.
Pinyó: Z10 dents pas mini. Serà el subministrat amb el motor, no estant autoritzada cap modificació, substitució ni
manipulació de cap peça o variar els paràmetres.
Corona desenvolupament: Lliure
7.16 Tapacadenes: Ha d’existir un sistema tapacadenes eficaç que cobreixi tota la longitud i desenvolupament de la mateixa.
Ha de complir amb l’art. 2.9 del present Reglament Tècnic.
7.17 Llantes.
7.17.1 Llantes: De 5 polsades de diàmetre, segons dibuix tècnic nº 4.
7.17.2 Aliatge llantes: D’alumini amb exclusió de magnesi o elèctron.
7.17.3 Ample màxim llanta/pneumàtic: L’ample màxim de les rodes complertes i muntades (llanta i pneumàtic muntat):
Davanteres: 115 mm màxim i 105 mm mínim.
Posteriors: 150 mm màxim i 140 mm mínim.
En cap cas està permesa la utilització de distanciadors o insercions entre el pneumàtic i la vora de suport de la llanta.
El sistema de retenció dels pneumàtics és opcional.
7.18 Pneumàtics: De 5 polzades i únicament s’autoritzen els de la marca que designi la FCA (veure art. 10.2 del present
Reglament Tècnic), amb les següents mides, igual per a sec que per a aigua:
Davanters: segons reglamentació de pneumàtics
Posteriors: segons reglamentació de pneumàtics
7.19 Carburant: Carburant oficial segons l’art. 2.24.5 del present Reglament Tècnic. El motor de lloguer i sorteig adjudicat
a cada competidor haurà de portar en tot moment de la prova la benzina, oli i percentatge indicats reglamentàriament,
aspectes que es comprovaran mitjançant control de combustible.
Sistema d’utilització: Sortidor oficial d’acord amb l’art. 2.24.5 del present Reglament Tècnic.
Oli: Ha de figurar en la llista d’olis homologats CIK. L’oli a utilitzar ha de ser Bradol Jerez al 5% de barreja.
7.20 Pesos
Pes mínim en ordre de marxa: 110 kg.
7.21 Adquisició de dades, telemetria, comunicació: Sols s’autoritza un sistema d’adquisició de dades amb un màxim de
dos sensors: règim motor i temps per volta.
Tot sistema de telemetria està prohibida.
Tot sistema de comunicació per radio entre pilots en pista i membres de l’equip està prohibit.
7.22 Material utilitzable: Per cada prova i pilot inscrit, els competidors podran utilitzar, dins de la normativa vigent, com ha
màxim el següent material:

 • Xassís: 1 (un) xassís. En cas d’accident constatat durant la prova i davant una impossibilitat manifesta de reparació del
  xassís verificat, serà possible sol·licitar la substitució del mateix als Comissaris Tècnics.
  El Competidor podrà sol·licitar aquesta substitució, exclusivament per pilot i prova, sempre per un de la mateixa marca,
  model i especificacions tècniques que el verificat inicialment, prèvia petició escrita als Comissaris Tècnics, els quals
  procediran a una revisió tècnica del mateix i determinaran si procedeix o no la seva substitució.
 • Motors: Segons article 12.1
 • Pneumàtics: Segons l’article 17.2 del present Reglament Tècnic.