Escuderia Kuruma Racing

Aquest Reglament Tècnic Específic DD-2 i la reglamentació tècnica de les series ROTAX, conjuntament amb la resta
d’articles del present Reglament Tècnic dels Campionats, Copes, Trofeus i Challenges de Catalunya de Karting, en el que
siguin aplicables, serà d’obligat compliment per les proves de la Copa de Catalunya de la categoria DD-2.
12.1. MOTOR.
Els únics motors autoritzats són:

 • Rotax DD-2 amb precintes Rotax. S’admeten els motors “NO EVO”, EVO i versions 2020 i 2021, així com
  combinacions de material EVO sobre motors “NO EVO”. Els motors que s’utilitzin a cada prova hauran d’estar
  precintats per Rotax o per algun dels seus agents autoritzats a Espanya o Portugal i disposar del passaport del
  precinte. La falta, trencament o manipulació del precinte original podrà ser sancionat pels comissaris esportius fins a
  la desqualificació de la prova.
 • Carburador DELL’ORTO VHSB 34.
 • Queda prohibit qualsevol tipus de preparació en càrters, cilindre, pistó o culata. Qualsevol rascada, poliment o
  similar serà considerada com a preparació i comportarà la desqualificació automàtica de la màniga o cursa.
 • Qualsevol motor podrà ser verificat a proposta del Delegat Tècnic de la FCA.
  12.1.1 Filtre d’aire. Tots els filtres d’aire hauran de portar la seva esponja o derivat, en cas contrari serà motiu de sanció.
  12.1.2 El motor haurà de complir les especificacions establertes en el Reglament Tècnic de sèries Rotax (FADA) 2020 i
  2021 a excepció de:
 • La carburació (xicle, xemeneia i agulla) serà lliure.
 • Refrigerat per aigua o líquid refrigerant.
 • La mesura del squish per a totes les versions del motor Rotax DD-2 ha de ser de 1,3mm.
 • La resta de característiques serà el marcat en el reglament de les Series Rotax.
  12.1.3 Escapament. Serà homologat i complirà amb les característiques establertes en el reglament tècnic de series Rotax
  per aquesta categoria.
  12.1.4 Oli i benzina:
  L’oli obligatori a utilitzar per tots els participants serà de la marca Bradol model JEREZ (sintètic), el percentatge obligatori
  serà el 2,5%. La benzina del Meeting serà la indicada en el reglament particular de cada prova. No està permès afegir cap
  altre líquid o qualsevol tipus de “power-boosting” a la benzina.
  12.2. XASSÍS
  Seran vàlids tots els xassís homologats en el període actual i en el període anterior.
  Frens ceràmics NO autoritzats.
  12.3. PNEUMÀTICS.
  12.3.1 Pneumàtics Slick MG SM de compra lliure. S’estableix un màxim de 1 joc nou per participant per Meeting propietat
  del pilot, de compra lliure (serà responsabilitat del PARTICIPANT disposar dels pneumàtics) que es marcaran en l’horari
  establert, per al seu ús obligatori en els entrenaments oficials cronometrats i en les curses. Per als entrenaments lliures
  oficials de cada Meeting només es podrà utilitzar pneumàtics MG SM propietat del pilot.
  12.3.2 Pneumàtics de pluja: MG SW sent la compra lliure. S’estableix un màxim de 1 joc per participant que serà de compra
  lliure i marcat per l’Organització per ús obligatori en els entrenaments oficials cronometrats i curses. Serà responsabilitat del
  PARTICIPANT disposar dels pneumàtics de pluja que pugui necessitar per la prova.
  12.4. PESOS
  El pes mínim en ordre de marxa serà de 173 kg.
  12.5. ADQUISICIÓ DE DADES I TELEMETRIA
 • S’autoritzaran dispositius (tipus Alfano) amb els següents sensors: un de règim de motor, un de temperatura d’aigua,
  un de temperatura d’escapament, un de velocitat, un de GPS i un altre de temps per volta, així com una toma
  d’alimentació a bateria.
 • Els sistemes de telemetria estan prohibits.
 • En el cas concret de les càmeres de gravació només estaran autoritzades en els entrenaments lliures oficials. L’ús en
  els entrenaments cronometrats i les curses està prohibit, excepte que siguin instal·lades per la FCA.
  12.6. MATERIAL UTILITZABLE
  Per cada Meeting i pilot inscrit els concursants podran utilitzar, dins de la normativa vigent, com a màxim el següent
  material: XASSÍS 1 (*)

MOTORS 2 () JOC PNEUM. SLICK 1 () (*) En el cas d’un incident constatat durant la prova i davant d’una impossibilitat manifesta de reparació del xassís verificat serà possible sol·licitar la substitució del xassís als Comissaris Tècnics. El concursant podrà sol·licitar la substitució del xassís, exclusivament una per pilot i Meeting, sempre per un de la mateixa marca, model i especificacions tècniques que el verificat inicialment, prèvia petició escrita als Comissaris Tècnics, que procediran a una revisió tècnica del mateix i determinaran si procedeix la seva substitució. () En el cas d’un incident constatat durant la prova i davant la impossibilitat manifesta de reparació del motor verificat serà
possible sol·licitar la substitució del motor als Comissaris Tècnics. El concursant podrà sol·licitar la substitució del motor,
exclusivament una per pilot i Meeting, prèvia petició escrita als Comissaris Tècnics que procediran a una revisió tècnica del
mateix i determinaran si procedeix la seva substitució.
(
) Eventualment es podrà autoritzar un pneumàtic de recanvi amb l’obligació de tornar el pneumàtic canviat als
Comissaris Tècnics. El canvi ha de ser obligatòriament demanat per escrit als Comissaris Tècnics. L’autorització signada ha
de presentar-se a l’organitzador.