Escuderia Kuruma Racing

Aquest Reglament Tècnic Específic Júnior, conjuntament amb la resta d’articles del present Reglament Tècnic dels
Campionats, Copes, Trofeus i Challenges de Catalunya de Karting, en el que siguin aplicables, serà d’obligat compliment
per les proves del Campionat de Catalunya de la categoria Júnior.
Pel que fa al conjunt motor/carburador i elements perimetrals del motor es regirà pel Reglament tècnic vigent de la RFEDA.
(Art. 3.2.c Reglament Esportiu CCK)
8.1 Motor Autoritzat i Recanvis:
El motor especificat per la categoria serà de la marca Parilla, model X30 125cc RL – TaG JUNIOR, fabricat per IAME, i
comercialitzat a Espanya pels distribuïdors nomenats per la fàbrica, controlable mitjançant la llista de números de sèrie
aportada pel fabricant/distribuïdor.
Qualsevol modificació en el motor o en qualsevol de les peces que el composen, està prohibida, si no està explícitament
autoritzada pel present Reglament.
8.1.1 Motor i carburador a utilitzar. Sistema d’utilització.
El motor i carburador a utilitzar durant les proves del Campionat de Catalunya de Kàrting serà en règim de propietat.
A fi i efecte d’obtenir el conjunt motor i carburador a utilitzar durant la prova, es procedirà de la següent forma:
El conjunt motor i carburador de cada competidor estaran degudament precintats. No es pot modificar, substituir ni
manipular cap peça o variar els paràmetres del conjunt motor i carburador. Única i exclusivament es pot variar la carburació.
L’absència, trencament o manipulació d’algun precinte durant el desenvolupament de la prova, així como les modificacions,
substitucions o manipulació de peces, així com la variació de paràmetres no permesos, comportarà les penalitzacions
previstes en els Reglaments aplicables.
El conjunt motor i carburador precintats s’utilitzaran durant els entrenaments oficials no qualificatius, els entrenaments
oficials qualificatius, les mànegues classificatòries en el seu cas, en els “warm-up” i les curses finals.
El competidor és responsable de portar la bancada oportuna per a instal·lar el motor al kart.
Cada participant tindrà dret a realitzar un canvi de motor per prova sempre que es pugui constatar un defecte tècnic, previ
informe dels Comissaris Tècnics i autorització dels Comissaris Esportius.
No seran admissibles reclamacions i/o apel·lacions fonamentades amb la irregularitat tècnica dels elements identificats en
aquest article d’acord a l’article 12.2.4 del Codi Esportiu Internacional.
8.1.2 Fitxa d’homologació.
Motor homologat per la FCA i/o RFEdA i conforme a les especificacions establertes en la Fitxa d’Homologació, els annexes
vigents i aquest Reglament Específic.
En cas de dubte sobre l’adequació a reglament o no d’algun element del conjunt motor i carburador, l’informe de Iame serà
decisiu.
8.1.3 Carburador.
Marca i Model: Serà de la marca i model Tryton Hobbie 27mm, amb les característiques tècniques descrites en la fitxa
d’homologació i sense cap modificació sobre les característiques de sèrie/origen.
Serà el subministrat amb el motor, no estant autoritzada cap modificació, substitució ni manipulació de cap peça o variar els
paràmetres. Única i exclusivament es pot variar la carburació.
Filtre d’aire. Només s’autoritza la utilització del filtre d’aire que es lliura com a recanvi original.
No es permès cap modificació al filtre original i a la tubera de subjecció original.
La Tubera de subjecció del filtre al carburador, haurà d’estar muntada en la posició original i no podrà presentar cap
manipulació ni estar doblegada, foradada i/o manipulada.
La utilització dels filtres a les entrades d’aire del filtre és optativa, però aquests, en cas de ser utilitzats, hauran de ser sempre
els originals.
8.1.4 Silenciós d’Admissió/Tovera d’escapament.
Silenciós d’admissió: Només s’autoritza la utilització del silenciós que es lliura com a recanvi original, ha d’anar instal·lat
en la seva posició original, conservant totes les seves característiques, mesures i funcions originals en tot moment, no estan
permès per tant cap tall, doblec, taladrat o qualsevol forma d’instal·lació que les alteri.
La utilització dels filtres de malla en els conductes d’admissió es opcional.
Diàmetre màxim conductes: El número màxim, diàmetre i dimensions dels conductes d’admissió en el silenciós serà el
definit en la fitxa d’homologació.

Escapament: Només s’autoritza la utilització de l’escapament que es lliura com a recanvi original i respectant en tot
moment les característiques definides en la fitxa d’homologació.
Terminal escapament: Serà el subministrat amb el motor.
Tovera d’escapament/juntes: La tovera d’escapament haurà de mantenir en tot moment la configuració i mesures de la
peça original sense cap modificació d’acord a la Fitxa d’Homologació vigent per la present temporada (29mm).
8.1.5 Sistema d’encesa.
D’acord a la Fitxa d’Homologació E:5-M-16 del motor IAME X-30 125cc RL TaG i catàleg de motor 2016 (segons dibuix
XU 008 adjunt a continuació).
Encesa. Estator. Rotor. Bobina:
Serà el subministrat amb el motor, no estant autoritzada cap modificació, substitució ni manipulació de cap peça o variar els
paràmetres.
Bugia: Solament estan autoritzades, sense cap modificació, les bugies marca NGK amb grau tèrmic BR10EG.
Dimensions bugia (rosca x longitud): 14/125 x 18,5 mm.
Interruptor Stop: És obligatori instal·lar el sistema d’aturada del motor, accionable des de el lloc de conducció.
Pipa. La pipa serà la subministrada amb el motor, no estant autoritzada cap modificació, substitució ni manipulació de cap
peça o variar els paràmetres.
8.1.6 Embragatge.
Embragatge. Corona. Disc sabates. Campana.
Serà el subministrat amb el motor, no estant autoritzada cap modificació, substitució ni manipulació de cap peça o variar els
paràmetres.
Acoblament: L’acoblament automàtic serà eficaç i definitiu abans de les 5000 rpm.
Protecció embragatge.
Serà el subministrat amb el motor, no estant autoritzada cap modificació, substitució ni manipulació de cap peça o variar els
paràmetres.
L’embragatge podrà ser controlat a través del sistema de control CIK.
No es permet tractar cap part de l’embragatge amb cap tipus de substància.
8.1.7 Transmissió – pinyó.
Pinyó: Z11 dents, serà el subministrat amb el motor, no estant autoritzada cap modificació, substitució ni manipulació de cap
peça o variar els paràmetres.
Corona desenvolupament: Lliure
8.1.8 Sistema d’arranc.
D’acord a la Fitxa d’Homologació E:5-M-16 del motor IAME X-30 125cc RL TaG i catàleg de motor 2016 (segons dibuix
XU 008 adjunt a continuació).
Arranc: Serà de tipus elèctric a bord, alimentat per una bateria exclusivament per aquest efecte, amb sistema de parada,
accionables els dos pel pilot a bord en posició normal de conducció i operatiu durant tot el moment de la competició.
Bateria: Del tipus sec. No podrà tenir altra funció que la d’alimentació del arranc.
8.1.9 Instal·lació elèctrica – Centraleta.
D’acord a la Fitxa d’Homologació E:5-M-16 del motor IAME X-30 125cc RL TaG i catàleg de motor 2016 (segons dibuix
XU 008 adjunt a continuació).
El relais d’arranc, podrà ser substituït per un altre d’una altra marca, sempre i quant mantingui les seves característiques
d’origen.
La centraleta està integrada a la bobina.
La instal·lació elèctrica dels karts s’haurà d’adaptar obligatòriament al sistema indicat en aquest reglament.

8.1.10 Radiador refrigerador. El radiador de refrigeració podrà ser escollit pel competidor, sempre i quan sigui un dels que
figuri en el catàleg de recanvis originals del subministrador per Espanya i que siguin originals de la marca IAME Spa. Es
permet la utilització del radiador model curt o llarg sempre que figuri al catàleg de recanvis originals del subministrador per
Espanya i que siguin originals de la marca IAME Spa.
8.2 Xassís.
Segons art. 2.3 del present Reglament.
8.2.1 Fitxa d’homologació: Homologat exclusivament per la FCA, RFEdeA i/o CIK per la categoria KF3 o ICAJúnior.
Seran vàlids els xassís homologats per aquest any i els homologats anteriors.
Ample màxim via posterior: 1.400 mm.
8.2.2 Paraxocs, davanter, posterior, laterals: Obligatoris davanter, posterior i lateral segons les exigències del punt 5 de
l’article 2 del present Reglament Tècnic.
8.2.3 Safata davantera: Obligatòria segons les exigències del punt 6 de l’article 2 del present Reglament Tècnic.
8.2.4 Carrosseria. Davantera, laterals, panel, frontal, posterior. Carrosseria obligatòria i homologades CIK/RFEdA/FCA.
Tipologia de seguretat CIK, segons l’art. 2.7 del present Reglament Tècnic.
Posterior. Tipus CIK. Realitzat amb material plàstic. Amb una amplada màxima igual a la via posterior (1.380 mm) i
d’acord amb el dibuix tècnic 2b i 2c.
8.2.5 Frens: Segons art. 2.11 del present Reglament i segons Fitxa d’Homologació del xassís. Tot sistema de frens que actuï
sobre les rodes davanteres està prohibit.
El material del disc ha ser magnètic o ferro fos.
8.2.6 Seient: Ha de seguir les exigències del punt 13 de l’article 2 del present Reglament Tècnic, amb un número de suports
lliure.
8.2.7 Dipòsit carburant: Ha de ser intercanviable en qualsevol moment de la cursa amb un altre kart. La seva capacitat
mínima ha de ser de 8 litres i permetre complir amb l’article 2.21.3.2 del present Reglament Tècnic.
8.2.8 Tapacadenes: Ha d’existir un sistema tapacadenes eficaç que cobreixi tota la longitud i desenvolupament de la
mateixa. Ha de complir amb l’art. 2.9 del present Reglament Tècnic.
8.2.9 Llantes.
8.2.9.1 Llantes: De 5 polsades de diàmetre, segons dibuix tècnic nº 4.
8.2.9.2 Aliatge llantes: D’alumini o magnesi amb exclusió d’elèctron.
8.2.9.3 Ample màxim llanta/pneumàtic: L’ample màxim de les rodes complertes i muntades (llanta i pneumàtic muntat):
Anteriors: 135 mm màxim.

Posteriors: 215 mm màxim.
En cap cas està permesa la utilització de distanciadors o insercions entre el pneumàtic i la vora de suport de la llanta.
El sistema de retenció dels pneumàtics és opcional.
8.3 Pneumàtics: De 5 polzades i únicament s’autoritzen els de la marca que designi la FCA (veure art. 10.2 del present
Reglament Tècnic), amb les següents mides, igual per a sec que per a aigua:
Davanters: segons annex de pneumàtics
Posteriors: segons annex de pneumàtics
8.4 Carburant: Carburant oficial segons l’art. 2.24.5 del present Reglament Tècnic. El motor de lloguer i sorteig adjudicat a
cada competidor haurà de portar en tot moment de la prova la benzina, oli i percentatge indicats reglamentàriament, aspectes
que es comprovaran mitjançant control de combustible.
Sistema d’utilització: Sortidor oficial d’acord amb l’art. 2.24.5 del present Reglament Tècnic.
Oli: Ha de figurar en la llista d’olis homologats CIK. L’oli a utilitzar ha de ser Bradol Jerez al 5% de barreja.
8.5 Pesos
Pes mínim en ordre de marxa: 145 kg.
8.6. Adquisició de dades, telemetria, comunicació: S’autoritzen els sistemes d’adquisició de dades amb memòria o no.
Han de permetre a lectura de:

 • Règim de motor (per inducció sobre el cable d’alta tensió de la bugia) – Dos indicadors de temperatura.
 • Una velocitat de roda.
 • Un acceleròmetre, segons X i Y.
 • Temps per volta.
  Tot sistema de telemetria està prohibida.
  Tot sistema de comunicació per radio entre pilots en pista i membres de l’equip està prohibit.
  8.7 Material utilitzable: Per cada prova i pilot inscrit, els competidors podran utilitzar, dins de la normativa vigent, com ha
  màxim el següent material:
 • Xassís: 1 (un) xassís. En cas d’accident constatat durant la prova i davant una impossibilitat manifesta de reparació del
  xassís verificat, serà possible sol·licitar la substitució del mateix als Comissaris Tècnics.
  El Competidor podrà sol·licitar aquesta substitució, exclusivament per pilot i prova, sempre per un de la mateixa marca,
  model i especificacions tècniques que el verificat inicialment, prèvia petició escrita als Comissaris Tècnics, els quals
  procediran a una revisió tècnica del mateix i determinaran si procedeix o no la seva substitució.
 • Motors: Segons article 8.1
 • Pneumàtics: Segons l’article 10.2 del present Reglament Tècnic.